REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.designo-mania.com

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Portalu;

2.Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu internetowego ;

4.Portal internetowy (Portal)– serwis internetowy dostępny pod www.designo-mania.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.Towar– produkty prezentowane na Portalu Internetowym;

6.Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Neo Consulting Agnieszka Mikos z siedzibą w 32-640 Podolsze, Spacerowa 10 o numerze NIP 8732626861 i numerze REGON 123017873 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Portalu;

7.Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod www.designo-mania.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Portal internetowy, działający pod adresem www.designo-mania.com, prowadzony jest przez Neo Consulting Agnieszka Mikos z siedzibą w 32-640 Podolsze, Spacerowa 10.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach portalu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach portalu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach portalu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Portalu Internetowego.

2.5. Korzystanie z portalu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

b.) Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

c.) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania z portalu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Neo Consulting Agnieszka Mikos zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Portalu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.designo-mania.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Portalu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Portalu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Portalu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Neo Consulting Agnieszka Mikos może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji na portalu internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem portalu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Neo Consulting Agnieszka Mikos za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Neo Consulting Agnieszka Mikos.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Neo Consulting Agnieszka Mikos.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Portal internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Portalu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania z Portalu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Neo Consulting Agnieszka Mikos,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania z Portalu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Portalu internetowego należy wejść na stronę internetową www.designo-mania.com, dokonać wyboru towaru, jego koloru oraz rozmiaru jeżeli jest to możliwe , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Portalu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Neo Consulting Agnieszka Mikos Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Portal poinformuje Klienta niezwłocznie o nieoprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

5.2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy towaru.

5.4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) okreslonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu. Kupujący może zapoznać się z kosztem w momencie składania zamówienia.

5.5. Termin realizacji zamówienia w sklepie Designo-mania.com potwierdzony w zamówieniu to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W związku z tym iż większość towarów jest szyta pod zamówienie w wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia będzie potwierdzany przez Portal drogą mailową lub telefonicznie. Przesyłki są dostarczane firmami kurierskimi lub Pocztą Polską wybranymi podczas procesu zamawiania Towaru. Całkowity i maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 21 dni a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży i odnotowania wpłaty zrealizowanej w wybrany przez Klienta sposób płatności na stronie.

5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.designo-mania.com. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i w innych na innych wersjach językowych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 84 8136 0000 0017 5870 2000 0010  w Bank Spółdzielczy,

b.) płatnością w systemiePayPal, Dotpay

c.) zapłata kartą płatniczą


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.designo-mania.com
przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Neo Consulting Agnieszka Mikos

ul. Spacerowa 10

32-640 Podolsze

lub wysłany na adres e-mail: office@neo-consulting.pl

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszty odesłania towaru ponosi Sprzedający.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Neo Consulting Agnieszka Mikos jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres office@neo-consulting.pl

8.3 Neo Consulting Agnieszka Mikos zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Neo Consulting Agnieszka Mikos podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Portalu, w takim zakresie jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Neo Consulting Agnieszka Mikos 32-640 Zator, Rynek 7 lub mailowo na adres office@neo-consulting.pl

X. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

10.1. Administrator danych osobowych klienta

Administratorem danych osobowych Klienta jest NEO CONSULTING Agnieszka Mikos z siedzibą w Podolszu, ul. Spacerowa 10.

Kontakt z Administratorem danych osobowych

Kontakt z administratorem jest możliwy przez pocztę elektroniczną: office@neo-consulting.pl lub listownie na adres: NEO CONSULTING, 32-640 Podolsze, ul. Spacerowa 10.

10.2. Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w Sklepie co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes.

Dostęp do danych osobowych

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

10.3. Zakres gromadzonych danych osobowych

Przetwarzamy adres e-mail oraz hasło, przekazywane przez klienta w momencie zakładania konta. Po dokonaniu zakupu, przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, kraj, historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia płatności.

Będą także przetwarzane następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie: historia kliknięć, oraz historia nawigacji i przeglądania.

10.4. Prawa klienta

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane konta klienta będą przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto.
Klient ma prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobi, dane zostaną usunięte. Dane osobowe klienta zostaną zachowane, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.
Dane osobowe podane dla celów marketingowych przetwarzane będą do czasu odwołania zgody przez klienta.

10.6. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

10.7. Pliki Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, służce do jej identyfikacji w trakcie korzystania ze Sklepu. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania ze Sklepu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Sklepu i mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach.

10.8. Cel stosowania plików Cookies

Pliki Cookies stosowane są w celu:
1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu
2) tworzenia statystyk
3) przystosowania Sklepu do preferencji Użytkowników
Obsługa plików Cookies może zostać w Twojej przeglądarce, może to jednak wpłynąć na nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Sklepu.
Więcej informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej a także na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Neo Consulting Agnieszka Mikos a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwyh przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.3. Portal zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

11.4. Data opublikowania regulaminu 27.11.2014 rok.

11.5. Data opublikowania poprawionego pkt. X. „Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych” 25.05.2018


Contact

Feel free to contact through the e-form, e-mail or phone.

We looking forward to Your inquiries and are happy to offer help.
We also recommend accommodation in our apartments in Krakow

DesignOmania Apartments

designOmania Team 

  • Website managed by
    Neo Consulting
    www.neo-consulting.net
  • +48 669 916 902
  • office@designo-mania.com